Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

11/13/2019509
11/12/2019517
11/11/2019505.75
11/08/2019510.25
11/07/2019512.5
11/06/2019516.75
11/05/2019515.25
11/04/2019509.75
11/01/2019516
10/31/2019508.75